Bejelentkezés

RegisztrációElfelejtett jelszó
Termékcsoportok
Navigáció
Információ
Megtekintett termékek
Kedvezmények
Elektronikus fizetés

Általános Szerződési Feltételek

A FLORA Kft – Általános Szerződési Feltételei – a továbbiakban: ÁSZF

I. Értelmező rendelkezések:

1.1. Eladó: az Flora Kft., mint jogi személy, amely az üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el

1.2. Vevő: bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet aki, illetve amely az Eladóval az Eladó által üzemeltetett honlap – webáruház - igénybevételével, a honlapon meghatározott bármely egyedi termék, vagy fajta- és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződésének létrejötte érdekében, szerződést köt.

1.3. Webáruház: az Flora Kft. által üzemeltetett, cimke.viltor.hu elnevezésű honlap, amelynek fő profilja a termékek értékesítése adásvétel útján.

1.4. Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:231.§ szerint:

(1) Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget, és a felek rögzítik annak a mennyiségi eltérésnek a mértékét, amennyivel az eladó a szerződésben kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet szolgáltathat, a vevő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni.

(2) Ha az eladó a mennyiségi eltérés által lehetővé tett legkisebb mennyiségnél kisebb mennyiséget szolgáltat, a szerződésszegése következményeit a szerződésben kikötött mennyiség figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget, a vevő az eladó teljesítésének felajánlásáig elállhat a szerződéstől; ha az eladó a szerződést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződést felmondhatja. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlásával az eladónak okozott kárért a vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik.

A fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog értékesítésére vonatkozó szabályokat Eladó a címkékre, jeltáblákra alkalmazza.

1.5. Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, a Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog.

1.6. Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, tehát a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

1.7. Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

1.8. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

1.9. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

1.10. Csomag átvételi pont: Eladónak a Vevő által megvásárolt áru fuvarozására kijelölt csomagszállító szolgáltató alvállalkozója által üzemeltetett automata, szerződött áru átvételi hely vagy hagyományos csomagkézbesítési helye.

II. Bevezetés:

2.1. A jelen ÁSZF tartalmazza az Eladó által üzemeltetett www. cimke.viltor.hu internetes címen megtalálható Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt Termékek, valamint a fajta- és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződése létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a teljesítési és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit, továbbá Vevők, valamint az Eladó egymással szemben érvényesíthető jogait és kötelezettségeit.

A jelen ÁSZF hatálya kizárólag a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokra, a Webáruház által értékesített Termékekre, a Webáruházban elérhetővé tett információkra, a Vevők, valamint az Eladó egymással szemben érvényesíthető jogaira és kötelezettségeire, és a Vevők, valamint az Eladó közötti jogviszonyokra terjed ki.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki az Eladó és Vevő közötti külön írásba foglalt megrendeléseken, szerződéseken alapuló ügyletekre.

2.2. Az Eladó adatai:

· Cégneve: FLORA Kft

· E-mail címe: florakft{kukac}florakft.hu

· Telefonos elérhetősége: (+36) 20 332-7608

III. A szerződés létrejötte:

3.1. A Webáruházban közölt információk, nem minősülnek szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek.

3.2. A szerződéskötés folyamata:

3.2.1. Technikai lépések, amelyeket a szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez meg kell tenni, valamint az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

3.2.1.1. A Vevőnek, vagy a megfelelő Termékcsoportok oldalán, vagy a „Kereső” találata alapján ki kell választania az igényelt Terméket! Ezt követően - amennyiben vásárolni kíván az adott Termékből – ki kell töltenie a „Mennyiség” beviteli mezőjét, és rá kell kattintania a „Kosárba” elnevezésű gombra! Ezzel a kívánt mennyiségű Termék bekerül a Vevő kosarába.

3.2.1.2. Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a kezelő felületen, a „Kosár” elnevezésű ikonra kattintva a Vevő mindig figyelemmel kísérheti az aktuálisan kiválasztott Termékeket és azok mennyiségét.

3.2.1.3. Amennyiben a Vevő a Termék mennyiségén változtatni kíván, abban az esetben a „Kosár”-ban a termék neve mellett lévő „+” „–” ikonok segítségével módosíthatja a mennyiséget , ezzel egyidejűleg  az vételár automatikusan módosul.

3.2.1.4. Amennyiben a Vevő befejezte a megrendelése kitöltését, a „Pénztár” elnevezésű gombra kattintva érkezik meg a „Pénztárhoz”. A Vevő az itt megtalálható mezők kitöltésével választhat a szállítási és fizetési módok közül és adhatja meg a számlázási- és szállítási adatait. Abban az esetben, ha a Vevő korábban már regisztrált és a Webáruházba be van jelentkezve, adatai automatikusan megjelennek, mindössze a szállítási adatokat kell kitöltenie abban az esetben, ha azok eltérnek a számlázási adatoktól.

3.2.1.5. A Vevő a „Megrendelem” elnevezésű gombra kattintva erősítheti meg, küldi el a megrendelését az Eladó részére. Ezzel a művelettel a Vevő az adásvételi ügyletre nézve kötelező szerződéses ajánlatot tesz Eladó irányába mindazon árucikkek megvásárlására, amelyet a „Kosárba” felvett és egyben kinyilvánítja, hogy a feltüntetett árakat, mennyiségeket, az áru birtokba vételének honlapon megadott általános feltételeit, valamint a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja.

3.2.2. Az Eladó felhívja a Vevők figyelmét arra a tényre, hogy a „Megrendelem” elnevezésű gombra kattintva, a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéses nyilatkozata az Eladó automatikus visszaigazolásával ajánlati kötöttséget hoz létre az ajánlat kézhezvételét követő 48 órai időtartamra, amely az ajánlat elfogadása esetén a Vevő fizetési kötelezettségét vonja maga után.

3.2.3. A honlapon az áru képére való kattintással Vevő nem tájékozódhat arról, hogy az általa megvásárolni tervezett áru az Eladó raktérkészletében szerepel-e vagy sem. A megrendelt raktáron nem lévő termékek kiszállítási, birtokba adás-vételi határidejéről az Eladó a 3.2.5. pontban foglaltak szerint tájékoztatja Vevőt.

3.2.4. Az Eladóhoz beérkező megrendelésről az Eladó számítástechnikai rendszere a Vevő ajánlatának befogadását igazoló elektronikus levelet küld a Vevő elektronikus levél címére, amely a Vevő ajánlatának lényeges elemeit, így a megrendelés számát, a megrendelt árucikkek megnevezését, árát tartalmazza, valamint rögzíti az áruátvétel és az áruellenérték kifizetésének Vevő által kiválasztott és az ajánlatban megadott módjára.

3.2.5. Eladó ügyintézője a visszaigazoló elektronikus levél kiküldését követő legföljebb 96 órán belül a Vevő által megadott elektronikus levélcímre kiküldi, vagy telefonon értesíti az áru átvételére vonatkozó határidőről – ha ez az ajánlatban és annak kézhezvételét igazoló elektronikus levélben foglaltaktól eltér – az áru birtokba adásának várható időpontjáról. Az adásvételi szerződés ezen elektronikus levél kiküldésével vagy telefonos egyeztetéssel jön létre, kivéve, ha Vevő ezen tájékoztatásban  megadott adatok alapján az Eladóval kifejezetten közli, hogy a szerződéskötést nem kívánja. Ha Eladó a 3.2.2. pont szerint Vevő által meghatározott teljesítési feltételt nem képes teljesíteni, Eladó köteles ezt közölni, ez esetben a szerződés a felek között nem jön létre.

IV. A szerződés teljesítése:

4.1. Az Eladó által a www.cimke.viltor.hu weboldalon közölt teljesítési határidők, tájékoztató jellegűek, melyek az áru raktárkészleten való rendelkezésre állásától függően értelmezendők és módosulhatnak. A honlapon közölt tájékoztató jellegű teljesítési határidőkhöz képest késedelmesen történt szállításokért, illetőleg a késedelemből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

4.2. A Webáruházban megtalálható Termékek szállítási határideje a rendelkezésre álló raktári készlet mennyiségétől függ. Ha a Termék raktári készleten van, a Termék Vevő birtokába átadásának (szállítással, vagy helyszíni átvétellel) határideje a megrendelés visszaigazolásától számított 1-7. nap. Ha a termék nincs raktári készleten a termék Vevő birtokába adásának határidejéről az Eladó külön a 3.2.5. pont szerinti tartalommal tájékoztatja a Vevőt.

4.3. Az Eladó az elő – és részszállítás (teljesítés) jogát minden egyes szerződése tekintetében fenntartja. Elő- illetve részszállítás (részteljesítés) esetén a Vevő a szállítás (teljesítés) arányában köteles a vételárat megfizetni.

4.4. A megrendelések feldolgozása és kézbesítése hétköznapokon nyitvatartási időben, hétfőtől – péntekig 8.00 órától – 16.00 óráig történik. Hétvégén és ünnepnapokon mind a megrendelések feldolgozása, mind a megrendelt Termékek szállítása szünetel.

4.5. Az Eladó alkalmazottja – a megrendelés feldolgozását követően – telefonon, vagy elektronikus levél útján ad tájékoztatást a Vevőnek a megrendelt Termék státuszáról, és annak várható szállítási idejéről. Ugyanez a rendelkezés irányadó a készleten nem lévő, illetve a kifejezetten rendelésre szállított Termékek esetében is.

4.6. A szerződés teljesítése az Eladó részéről az áru birtokba adásával, a Vevő részéről az áru birtokba vételével és az ellenérték megfizetésével történik.

4.7. Az Eladó részéről törtnő teljesítés módja lehet

a) személyes átvétel

b) kiszállítás megrendelésével Vevő által megadott címre.

4.8. Kiszállítási igény esetén a fuvareszközt és a fuvarozási szolgáltatást Eladó állítja ki, de Vevő költségére.

4.9. Vevő részéről az ellenérték megfizetése készpénzben, vagy bankkártyás fizetéssel az árut szállító fuvarozó szolgáltató általi átvétellel történő kifizetéssel (utánvét), az Eladó üzlethelységében az áru átvételével egyidejű készpénzzel, (egyidejű fizetés), avagy személyes átvétel és kiszállítási igénylése esetén is az áru átvételét megelőző időpontú banki átutalással (előre utalás). Csomagpontra történő kiszállítás esetén az áruellenérték előre utalással, vagy az átvétel helyén készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki.

V. Teljesítési feltételek, átadás – átvétel, kifogások

5.1. Amennyiben a megrendelt Termék átadás-átvételére a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, a megrendelt Termék kiszállítását az Eladó, vagy saját fuvaros szolgáltatója, mint alvállalkozó útján, vagy valamely szerződéses futárszolgálat igénybevétele útján végzi. Ebben az esetben a Vevő a Termék fuvarozásával kapcsolatos költségeket is köteles kiegyenlíteni. A Termék kiszállításának költsége a megrendeléskor és annak visszaigazolásakor is feltüntetésre kerül.

5.2. A Termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. E körben Vevő kérhet csomagpontra történő kiszállítást is. A csomagpontra történő kiszállítás kérése esetén a csomagpont kézbesítés, átvétel szabályaira a csomagponti kézbesítési hely szerződési feltételei és eljárásrendje irányadó. Vevő a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy amennyiben csomagponti kézbesítést kér, a csomagponti kézbesítő szolgáltató szerződési és árukézbesítési feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az ilyen kézbesítés módjával, idejével kapcsolatban Eladót felelősség nem terheli.

5.3. Az Eladó Vevő által megjelölt szállítási címen a szállítás időpontjában tartózkodó személyt a Termék átvételével megbízott személynek, helyettes átvevőnek tekinti, aki a Termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

5.4. Vevő felelősségi körébe tartozik, hogy a fuvarozás során a Vevő által megadott címen az átvételt, a mennyiségi és minőségi ellenőrzést és az áruellenérték kifizetését biztosítsa. Vevő az e kötelezettségének megszegéséből eredő károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint tartozik helytállni.

5.5. Vevő, vagy megbízottja köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett Termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

5.6. A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék vételárának kifizetését megtagadni.

5.7. A Termék átvételével a kárveszély a Termék tekintetében az Eladóról, vagy a teljesítésben az Eladó oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vevőre.

VI. Árak és fizetési feltételek

6.1. A Webáruházban a Termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai mellett zárójelben a nettó ár + Áfa értékek is megtalálhatók.

6.2. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa a Webáruházban feltüntetett Termékeket és azok árait, különösen abban az esetben, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében az Eladó oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel.

6.3. A Vevő ajánlattételének beérkezéséről szóló visszaigazolását (3.2.2. pont) követően az árak egyoldalú módosítása nem lehetséges.

6.4. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek:

6.4.1. készpénzben Eladónál, utánvéttel a kiszállítást végző futárnak teljesítve, előre történő átutalással.

6.4.2. Amennyiben a kiszállított Termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy a Termék az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak a Termék rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit és a szerződésszegéssel okozott károk szerint a felmerült kárait megfizetni.

6.4.3. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére az Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

VII. Felelősség

7.1. Az Eladó nem felel a szerződésszegés következményes káraiért, valamint nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni jellegű károkért. A szerződésszegés miatt sérelmi díj fizetési kötelezettség a feleket a másik fél irányában nem terheli.

7.2. Az Eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a Termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.

7.3. Eladó a termékekre a 151/2003 (IX.22.) Korm. R. és a 18/2020. (VI.12.) NGM r. szabályai szerint vállal jótállást. Nem terjed ki a jótállás olyan Termékre, amelyekre az itt megjelölt jogszabályok szerint sem kötelező jótállást vállalni. (pl, bármely olyan árura, amelynek egyedi ellenértéke a jótállási szabályok szerinti értékhatárt nem éri el)

7.4. Mindazon Termékek szolgáltatásával kapcsolatban, amelyekre a fenti jogszabály alapján az Eladó jótállási kötelezettsége nem terjed ki, Eladó a Ptk. 6:159. §-a szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Ezen Termékek körében a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a Termék hibája a szerződés teljesítésekor fennáll.

VIII. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat:

8.1. A megrendelt Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásokat a Vevő, az Eladó elérhetőségén szóban, vagy írásban, postai úton, vagy az Eladónak visszaigazolásban meghatározott elektronikus levélcímén megtett panaszbejelentéssel terjesztheti elő.

8.2. Az Eladó, a Vevő esetleges kifogásait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

8.3. Az Eladó üzletében, nyitvatartási időben a Vevő személyesen bejelentett panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell. Ha a panasz azonnal nem orvosolható, akkor a panaszról feljegyzést kell készíteni.

8.4. A Vevő írásban vagy személyesen tett – észrevételét, reklamációját Eladó kivizsgálja, és erről az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel megegyező módon, írásban vagy e-mailben tájékoztatja az előfizetőt. A válasznak a panaszbejelentés tartalmára utalnia kell.

8.5. Ha Eladó a Vevő panaszának helyt ad, a jótállás, vagy szavatossági kötelezettségének teljesítésére irányadó jogszabályok és/vagy a jelen általános szerződési feltételek szerint áll helyt. Ha a jótállási, szavatossági kötelezettség teljesítése (kicserélés, kijavítás) nyomban nem lehetséges, Eladó meghatározza e kötelezettségei teljesítésére vonatkozó ésszerű határidőt.

8.6. Ha Eladó a Vevő panaszának nem ad helyt, Vevőt tájékoztatja az igényérvényesítés további lehetőségeiről, ezen belül arról, hogy panaszával mely további hatóságokhoz fordulhat. Eladó fogyasztóvédelmi békéltető testület döntéseinek nem veti alá magát.

IX. Elállási jog

9.1. A Ptk. 8. § (1) bek. 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő Vevőt, a vonatkozó jogszabály értelmében, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az általános szerződési feltételek jelen fejezetében foglalt elállási jogok kizárólag olyan vevők esetében alkalmazandó, akik egyben fogyasztónak is minősülnek. (a továbbiakban fogyasztó)

9.2. A fogyasztó az előzőekben részletezett elállási/felmondási jogát a vonatkozó jogszabályban megtalálható és az Eladó által a jelen ÁSZF 1. melléketében is feltüntetett nyilatkozat- minta felhasználásával gyakorolhatja.

9.3. A fogyasztó elállási/felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát az előzőekben jelzett határidő lejárta előtt elküldi. Ebben a körben a bizonyítási kötelezettség a fogyasztót terheli.

9.4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén

9.4.1. Ha a fogyasztó az előzőekben felsoroltaknak (vonatkozó jogszabály) megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

9.4.2. Elállás, vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján, az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

9.4.3. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

9.4.4. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén, az Eladó mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta.

9.4.5. Eladó megköveteli a fogyasztótól a Termék  bontatlan egyedi csomagolású állapotát a Termék visszaküldése esetén, az egyedi csomagolás sértetlensége az elállási jog gyakorlásának feltétele, mivel a felbontott termék mennyisége már nem meghatározható, már nem értékesíthető.

9.5. A fogyasztó kötelezettségei elállása, vagy felmondása esetén

9.5.1. Ha a fogyasztó az előzőekben felsoroltaknak (vonatkozó jogszabály) megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak, vagy az Eladó által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. Amennyiben a fogyasztó az elállás okán az Eladó részére visszaküldött Termékhez esetlegesen nem mellékel minden, eredetileg a részére átadott tételt, úgy az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek ellenértékét felszámítsa a fogyasztónak. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

9.5.2. A fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

9.5.3. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint: 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti (elállás/felmondás) jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

X. Adatkezelés, adatvédelem

10.1. Eladó a Vevőkkel kötendő szerződés létrejötte és teljesítése, valamint a szerződésből folyó jogok és kötelezettségek hatóság előtti érvényesítése érdekében a Vevők alábbi adatait kezeli:

a) a Vevő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye,

b) a Vevő által megjelölt kiszállítási, kézbesítési cím, akkor, ha az nem azonos a Vevő lakóhelyével, székhelyével, vagy tartózkodási helyével,

c) a Vevő által meghatározott számlázási cím, szükség esetén Vevő bankszámlaszáma,

d) nem természetes személy Vevő esetén a Vevő cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén a Vevő pénzforgalmi számlaszáma,

e) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek közül a Vevő telefonszáma és elektronikus levélcíme;

f) Vevő által megadott, a rendelést azonosító álnév, Vevő által a www.cimke.viltor.hu honlapon létrehozott regisztráció során megadott egyéb azonosító adat

g) Vevő rendelései, szerződései, a megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatos adatai, a Vevő számlái, reklamációi, Eladóval folytatott elektronikus levelezései.

10.2. Eladó adatkezelése a Vevő hozzájárulásán alapul. Eladó a kezelt adatokat harmadik személynek – ide nem értve az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókat - nem adja át és megfelelő, hatékony, biztonságos, korszerű számítástechnikai adatvédelmi megoldásokkal biztosítja, hogy harmadik személyek a kezelt adatokhoz ne férjenek hozzá. A Vevő adataihoz kizárólag Eladó alkalmazottai és az adatfeldolgozók férnek hozzá. Az adatkezelés időtartama a szerződésből folyó igények elévülési idejével azonos.

10.3. Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete.

XI. Akciók, kedvezmények:

11.4. Az Eladó egyedi elbírálás alapján is biztosíthat kedvezményt.

XII. Záró rendelkezések

Az Eladó a jelen ÁSZF-t a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:

Interneten a www.cimke.viltor.hu oldalon, és a mindenkori székhelyén.

Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. Eladó az ÁSZF esetleges módosításait a fent megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket az Eladó a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza. Az ÁSZF módosulása nem érinti a módosítás előtt létrejött szerződések feltételeit.

A Vevő bármely Termék megrendelésével egyidejűleg elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, a vonatkozó jogszabály szerinti teljeskörű tájékoztatást az Eladótól megkapta, továbbá az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti és betartja.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott rendelkezések tekintetében, Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő):  FLORA Mikroszaporító Kft.
Elérhetőségeink:
Postai címünk: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 206. B
E-mail címünk: florakft{kukac}florakft.hu
Telefonszámunk: +36203327608

Az adatkezelés alapelvei
Elkötelezettek vagyunk a webáruházat felkereső látogatóink, megrendelőink, vásárlóink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:   

·         az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

·         2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze Nekünk fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím:       1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám:   +3613911400
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:        www.naih.hu

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be.

A weboldalon kezelt adatok
Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése
Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan.

A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például a webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja

A weboldalunkra látogató felhasználók munkameneteinek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersor) tartalmaznak, viszont a weboldalt meglátogató felhasználó beazonosítására nem alkalmasak.

A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama

A weboldalunkon alkalmazott egyik funkcionális süti (PHPSESSID), úgynevezett munkamenet süti érvényessége lejár, amikor Ön bezárja, elhagyja oldalunk. A másik funkcionális süti (suti_figyelmeztetes_cimke) érvényessége ennél hosszabb (12 hónap), ugyanakkor e hosszabb időre érvényes süti tartalmához weboldalunk kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngészőprogram automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngészőprogramoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Regisztráció, illetve a megrendelés és teljesítése során kezelt személyes adatok

Webáruházunkban regisztrációt követően lehetősége van megrendelést leadni. Vásárlóink magánszemélyek és jogi személyek (cégek, vállalkozások) egyaránt lehetnek. Tekintettel arra, hogy a céges kapcsolattartói adatok is tartalmazhatnak olyan, a természetes személy azonosítására alkalmas információkat (pl.: e-mail cím előtagjában a név), amelyek személyes adatnak minősülnek, az adatkezelés biztonságáról és jogszerűségéről ezek esetében szintén gondoskodunk.

Az adatkezelés célja

A megrendelés teljesítésének biztosítása, vásárlói kapcsolattartás, valamint jogszabályi kötelezettségeink (adó- és számviteli, fogyasztóvédelmi, stb.) teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció önkéntes és megrendelési kötelezettséget nem von maga után. Önkéntes hozzájáruláson alapul a regisztráció során megadott adatok kezelése az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

Megrendelést leadó regisztrált vásárlóink esetében szerződésen, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, továbbá az alábbi hatályos számviteli- és adóügyi törvények előírásai szerint jogszabályon alapul az adatkezelés:

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

·         az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt adatok köre

A megrendelő (vásárló) beazonosításához, a megrendelés teljesítéséhez szükséges, alábbi adatok:

·         e-mail cím,

·         név,

·         jelszó,

·         cím (számlázási, illetve szállítási cím),

·         telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs során a vásárlói fiók létrehozása céljából megadott személyes adatait önkéntes hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

A megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje a számviteli törvény előírásai szerint az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük az adatokat, illetve leselejtezzük, megsemmisítjük a bizonylatokat.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken Tőlünk.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Az adatok továbbítása:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából továbbítjuk a  számlákon szereplő adatokat.

A megrendelt termékek kiszállítását szerződéses partnereink (MPL, FoxPost, GLS, Sprinter Futárszolgálat) végzik. Számukra, mint adatfeldolgozóknak a kiszállításhoz szükséges adatokat (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím) továbbítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére munkatársaink és a kiszállításhoz szükséges adatok esetében azt azt végző adatfeldolgozó partnereink jogosultak.

Az adatfeldolgozók adatai:

A kiszállítást végző adatfeldolgozó partnereink:

Adatfeldolgozó neve: MPL Futárszolgálat, Magyar Posta Zrt.
Postai címe:              3512 Miskolc
E-mail címe:             ugyfelszolgalat{kukac}posta.hu
Telefonszáma:           +3617678282
 

Adatfeldolgozó neve: FoxPost Zrt.
Levelezési címe:        1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Telefonszáma:           +3619990369
Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége: adatkezeles{kukac}foxpost.hu
 

Adatfeldolgozó neve:          GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhelye, levelezési címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége: adatvedelem{kukac}gls-hungary.com
 

Adatfeldolgozó neve: SPRINTER Futárszolgálat Kft.
Levelezési címe:        1725 Budapest, Pf.: 117
Telefonszáma:           +3613473000, +36118036300
Dedikált adatvédelmi elérhetősége: adatvedelem{kukac}sprinter.hu
 

Webáruházunk számára a tárhely szolgáltatást és a keretrendszert biztosító adatfeldolgozó partnerünk:

Adatfeldolgozó neve:  Paller Endre egyéni vállalkozó
Levelezési címe:         8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
E-mail címe:              info{kukac}viltor.hu

Panaszkezelés során kezelt adatok

Amennyiben panasza merülne fel a vásárlással kapcsolatban, akkor elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A megrendelés beazonosításához, illetve a panasz kivizsgálásához és kezeléséhez szükség van személyes adatai megadására is. Az adatok megadásának hiányában panasza kivizsgálását és kezelését nem áll módunkban megtenni. A panasza megtétele során megadott személyes adatait kizárólag panasza kezelése érdekében, jogszabályi felhatalmazás alapján kezeljük és használjuk fel.

Az adatkezelés célja

A beérkezett vásárlói panaszok kivizsgálása és kezelése.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. c) pontjában előírtak alapján a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényen alapul az adatkezelés.

A kezelt adatok köre

A webáruházban vásárló, panasszal élő érintett alábbi adatai:

·         név,

·         e-mail cím,

·         telefonszám,

·         cím (postai cím).

Az adatkezelés időtartama

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig kötelesek vagyunk  megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk harmadik felek számára.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődők tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetén az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

·         név,

·         e-mail cím,

·         telefonszám,

·         cím (postai cím).

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége
Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

 

Vásárlási tudnivalók

Szállítás kizárólag magyarországi címre, átvevőpontra lehetséges.

Általános Szerződési Feltételek :

5.2. A Termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. E körben Vevő kérhet a webáruházban választható szolgáltató magyarországi csomagpontjára, magyarországi csomagautómatájába, magyarországi Postához postán maradóra illetve magyarországi címre történő kiszállítást.

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.